การให้บริการลูกความด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและด้วยมาตรฐานสากล

ตลอดระยะเวลามากกว่า 10 ปี ที่ ลีกัล สปิริต เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในฐานะบริษัทให้คำปรึกษาด้านกฎหมายชั้นนำจากผู้ใช้บริการทางด้านกฎหมายทั่วประเทศ และในระดับนานาชาติ ด้วยการนำเสนอบริการและให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกความได้อย่างคลอบคลุม และรวดเร็ว รวมถึงเราให้บริการด้วยคุณภาพในมาตรฐานสากลแก่ลูกความในทุกประเภทธุรกิจ โดย ลีกัล สปิริต ได้ให้บริการโดยเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย ให้คำแนะนำต่างๆ ตลอดจนการดำเนินการเพื่อปกป้องผลประโยชน์อันสูงสุดของลูกความทั้งที่เป็นรายบุคคล และที่เป็นธุรกิจ สตาร์ทอัพ เอสเอ็มอี และองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยและระดับสากล

นอกจากที่กล่าวมานั้น การให้บริการทางด้านกฎหมายที่มีประสิทธิภาพต้องประกอบไปด้วยบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับกฎหมายในด้านต่างๆอย่างหลากหลายและมีความรู้อย่างลึกซึ้งในด้านต่างๆ เพื่อให้บริการและให้คำปรึกษาแก่ลูกความได้อย่างละเอียด ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว บริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด พร้อมที่จะให้บริการแก่ลูกความของบริษัทในทุกๆด้าน ด้วยบุคคลากรที่มากประสบการณ์ผสมผสานกับความรู้และความมุ่งมั่นตั้งใจของนักกฎหมายสายเลือดใหม่จากบริษัทสำนักงานกฎหมายชั้นนำของประเทศ รวมทั้งมาจากมหาวิทยาลัยและโรงเรียนกฎหมายชั้นนำของประเทศและของโลก นอกจากนั้น บริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด ยังเป็นสมาชิกด้านผู้ให้บริการคำปรึกษาของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation Associates หรือ NIA ) ซึ่งเป็นสำนักงานที่มุ่งยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ โดยเฉพาะสาขาอุตสาหกรรมและยุทธศาสตร์ของประเทศ เพื่อสร้างความก้าวหน้าไปสู่ระดับสากล

โดย บริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด ได้รับรางวัลด้านผู้ให้บริการคำปรึกษาภายใต้กลไก MIND CREDIT ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ (Professional Service Providers) ที่สามารถให้คำปรึกษาหรือบริการได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส คุ้มค่า โดยผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ คัดเลือก และขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษากลไก MIND CREDIT โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation Associates หรือ NIA ) อีกด้วย ซึ่งรางวัลดังกล่าวนี้ นอกจากบริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด ที่ได้รับรางวัลการให้บริการด้านกฎหมายธุรกิจและการขึ้นทะเบียน การขอใบอนุญาตจากภาครัฐ ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษากฎหมายชั้นนำของประเทศ ได้แก่ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากัด, บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท สำนักกฎหมายดำเนิน สมเกียรติ และบุญมา จำกัด, บริษัท ซิโก้ลอว์ (ประเทศไทย) จำกัด, และ บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

ด้วยประสบการณ์ ความมุ่งมั่นตั้งใจ และการให้บริการที่ได้มาตรฐานสากล บริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด จึงมีความพร้อม และมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ ที่จะให้บริการและให้คำปรึกษาแก่ลูกความด้านกฎหมายอย่างสุดความสามารถในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการระงับข้อพิพาทต่างๆ การให้บริการการเป็นที่ปรึกษาองค์กร, การทำธุรกรรมทางการค้า, การประสานงานกับทางราชการ, การเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (Association of Southeast Asia Nations : ASEAN ) และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC), การลงทุนเกี่ยวกับพลังงาน, ทรัพย์สินทางปัญญา, กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ, ภาษี, และแรงงาน เป็นต้น โดยบริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ลูกความ อันมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศและสากล อาทิเช่น
  • เป็นตัวแทนให้กับลูกความซึ่งเป็นบริษัทผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ซึ่งได้เข้าประมูลงานกับหน่วยงานของรัฐโดยมีมูลค่าโครงการเป็นจำนวนเงิน 2,000 ล้านบาทซึ่งได้ฟ้องคดีหน่วยงานของรัฐต่อศาลปกครองในกรณีที่ลูกความถูกหน่วยงานของรัฐออกคำสั่งทางปกครองมิชอบด้วยกฎหมายและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ลูกความ
  • เป็นตัวแทนให้กับบริษัทสิ่งทอชั้นนำอันดับหนึ่งในสามของประเทศไทยในการต่อสู้ในคดีล้มละลายซึ่งทุนทรัพย์ในคดีมีมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท
  • เป็นที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการให้แก่บริษัทชั้นนำด้านสื่อโฆษณาอันดับหนึ่งในสามของประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับสัมปทานมาจากการรถไฟแห่งประเทศไทยในการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์และพื้นที่โฆษณาในระบบขนส่งมวลชนที่สำคัญของกรุงเทพมหานครซึ่งทำให้การดำเนินการทางกฎหมายและด้านสัญญาและการระงับข้อพิพาทของลูกความประสบผลสำเร็จและเดินหน้าทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมูลค่าโครงการกว่า 1,000 ล้านบาท
  • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจในการทำสัญญาร่วมทุน ระหว่างบริษัทชั้นนำระหว่างประเทศสิงคโปร์และบริษัทชั้นนำของประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ของบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่น