การบริการ

ลีกัล สปิริต เป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับกฎหมายด้านการทำธุรกรรมทางการค้า การระงับข้อพิพาทและการฟ้องคดี การให้บริการเกี่ยวกับทางทะเบียนขององค์กรธุรกิจ การประสานงานราชการ กฎหมายการลงทุนในประเทศ AEC ด้านการให้บริการคดีครอบครัวและมรดก และลูกความส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นที่จะให้บริการด้วยความมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสดในทุก ๆ รายละเอียดของการทำงาน ทั้งนี้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเลือกการบริการตามหัวข้อด้านล่างนี้

กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ

ลีกัล สปิริต ได้เข้าเป็นตัวแทนในการช่วยเหลือลูกความซึ่งเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ที่ต้องเข้าสู่การดำเนินคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ เราได้ช่วยให้ลูกความของเราแก้ไขปัญหาในกระบวนการในคดีล้มละลายอย่างรอบด้าน และช่วยให้การฟื้นฟูกิจการของลูกความสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ

เราได้ใช้ทักษะในการเจรจาหาข้อตกลงทางการชำระหนี้และการกู้ยืมเงินอย่างเป็นขั้นเป็นตอนจนสามารถบรรลุผลได้เป็นอย่างดี

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
  • เป็นตัวแทนให้กับบริษัทสิ่งทอชั้นนำอันดับหนึ่งในสามของประเทศไทย ในการต่อสู้ในคดีล้มละลายซึ่งทุนทรัพย์ในคดีมีมูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาท
  • เป็นตัวแทนให้กับลูกความซึ่งเป็นบริษัทผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรรายใหญ่รายหนึ่ง ในการเข้าเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อฟื้นฟูกิจการ