การบริการ

ลีกัล สปิริต เป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับกฎหมายด้านการทำธุรกรรมทางการค้า การระงับข้อพิพาทและการฟ้องคดี การให้บริการเกี่ยวกับทางทะเบียนขององค์กรธุรกิจ การประสานงานราชการ กฎหมายการลงทุนในประเทศ AEC ด้านการให้บริการคดีครอบครัวและมรดก และลูกความส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นที่จะให้บริการด้วยความมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดในทุก ๆ รายละเอียดของการทำงาน ทั้งนี้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเลือกการบริการตามหัวข้อด้านล่างนี้

ตัวเลือกบริการอื่นๆ

จัดตั้งธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน

 • จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
 • จดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงานที่กระทรวงพาณิชย์
 • จดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงานที่สรรพากรพื้นที่
 • จดทะเบียนเพิ่ม / ลดสาขาที่กระทรวงพาณิชย์
 • จดทะเบียนเพิ่ม / ลดสาขาที่กรมสรรพากร
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ (เข้า/ออก)
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการ
 • จดทะเบียนเพิ่มทุน / ลดทุนจดทะเบียนบริษัท
 • จดทะเบียนแก้ไขชื่อนิติบุคคล
 • จดทะเบียนแก้ไขตราประทับ
 • จดทะเบียนแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • จัดทำหนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
 • ประกาศหนังสือพิมพ์ และส่งหนังสือบอกกล่าว
 • จดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า)
 • จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
 • คัดหนังสือรับรองและเอกสารอื่นๆ
 • จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 • จดทะเบียนเครื่องหมายบริการ
 • ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 • ขอใบอนุญาตร้านอาหาร
 • ขอใบอนุญาตจำหน่ายสุรา บุหรี่
 • ขอบัตรประจำตัวผู้ส่งออก – นำเข้าสินค้า

การยื่นขอรับการตรวจลงตรา (VISA) ต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

 • เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา หรือเปลี่ยนประเภทวีซ่า
 • ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี
 • ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี
 • วีซ่าติดตามครอบครัว กรณียื่นพร้อมคนต่างด้าวที่ขอวีซ่าทำงาน
 • วีซ่าติดตามครอบครัว กรณียื่นพร้อมคนต่างด้าวที่ขอวีซ่าทำงาน (คนติดตาม)
 • วีซ่าติดตามครอบครัว กรณียื่นต่างหากจากคนต่างด้าวที่ขอวีซ่าทำงาน

การยื่นขออนุญาตทำงานในราชอาณาจักรต่อกระทรวงแรงงาน

 • ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่
 • ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน

การยื่นขอจดทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

 • การขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง
 • การขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง

การยื่นขอใบอนุญาตต่อสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

 • คำขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • คำขอรับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามกำหนดมาตรฐาน
 • คำขอรับใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามกำหนดมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
 • คำขอรับใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามกำหนดมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักรเฉพาะครั้ง

การยื่นขอจดทะเบียนและขอใบอนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

 • คำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
 • คำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จ
 • คำขออนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน
 • คำขออนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน
 • คำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันเครื่องมือแพทย์
 • คำขออนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์
 • คำขออนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์
 • คำขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
 • คำขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
 • ใบอนุญาตผลิตอาหาร (ผลิตในประเทศ)
 • ใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหาร (นำเข้าจากต่างประเทศ)
 • จดทะเบียนตำรับอาหารผลิต (สบ.5)
 • จดทะเบียนอาหารนำเข้า (สบ.5)
 • จดแจ้งการผลิตเครื่องสำอาง
 • จดแจ้งนำเข้าเครื่องสำอาง
 • การขอหนังสือรับรองผู้ผลิต หนังสือรับรองแหล่งผลิต หนังสือรับรองการขาย และหนังสือรับรอง BSE

การให้บริการที่ปรึกษาและสัญญา

 • ให้คำปรึกษาในการจัดตั้งและดำเนินธุรกิจ
 • แปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
 • แปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ