การบริการ

ลีกัล สปิริต เป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับกฎหมายด้านการทำธุรกรรมทางการค้า การระงับข้อพิพาทและการฟ้องคดี การให้บริการเกี่ยวกับทางทะเบียนขององค์กรธุรกิจ การประสานงานราชการ กฎหมายการลงทุนในประเทศ AEC ด้านการให้บริการคดีครอบครัวและมรดก และลูกความส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นที่จะให้บริการด้วยความมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดในทุก ๆ รายละเอียดของการทำงาน ทั้งนี้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเลือกการบริการตามหัวข้อด้านล่างนี้

การประสานงานราชการ

ลีกัล สปิริต มีบุคลากรที่มีความพร้อมในการติดต่อประสานงานกับราชการ ซึ่งประกอบด้วยทีมงานที่เป็นนักกฎหมายซึ่งมีความเข้าใจในงานการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ราชการ ซึ่งทีมทนายความของเราเป็นผู้ที่มีความแม่นยำในระเบียบข้อบังคับของทางราชการเป็นอย่างดี และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลากรทางราชการในหลาย ๆ หน่วยงาน และมีทีมเจรจาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

ลูกความของเราหลายรายได้รับประโยชน์ในการเจรจาประสานงานจนสำเร็จลุล่วงและทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัดในอุปสรรคของระบบราชการ

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
  • ให้คำปรึกษาและติดต่อประสานงานในการดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจด้านพลังงานให้กับบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานของประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ให้คำปรึกษาและติดต่อประสานงานในการดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจด้านเวชภัณฑ์ให้กับบริษัทชั้นนำของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี