การบริการ

ลีกัล สปิริต เป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับกฎหมายด้านการทำธุรกรรมทางการค้า การระงับข้อพิพาทและการฟ้องคดี การให้บริการเกี่ยวกับทางทะเบียนขององค์กรธุรกิจ การประสานงานราชการ กฎหมายการลงทุนในประเทศ AEC ด้านการให้บริการคดีครอบครัวและมรดก และลูกความส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นที่จะให้บริการด้วยความมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสดในทุก ๆ รายละเอียดของการทำงาน ทั้งนี้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเลือกการบริการตามหัวข้อด้านล่างนี้

ลูกความส่วนบุคคล

ลีกัล สปิริต ได้เข้าเป็นที่ปรึกษากฎหมายและทนายความให้กับลูกความทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งในด้านที่เกี่ยวกับการทำคดีแพ่ง อาญา คดีครอบครัว คดีมรดก ซึ่งลูกความของเราหลายรายล้วนเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือเป็นกลุ่มอยู่ในกลุ่มธุรกิจระดับประเทศรวมถึงข้าราชการประจำระดับสูง และกลุ่มนักการเมือง

ซึ่งเราในฐานะที่ปรึกษากฎหมายมีความเป็นมืออาชีพในด้านการรักษาความลับขององค์กรและเราเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากลูกความในการใช้บริการของเราในคดีประเภทส่วนบุคคล รวมถึงการให้คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ แก่กลุ่มลูกความส่วนบุคคลมาอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นและครอบคลุมในหลาย ๆ ด้าน อันเป็นผลมาจากความทุ่มเท เอาใจใส่ และความรับผิดชอบของเราที่มีต่อลูกความในทุกแง่มุม

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
  • เป็นตัวแทนในการจัดการมรดกให้กับข้าราชการระดับสูงท่านหนึ่ง ซึ่งในคดีจัดการมรดกนั้นยังมีการฟ้องร้องคดีอาญา ซึ่งสามารถรักษาสิทธิในทรัพย์สินของลูกความเป็นมูลค่ากว่า 500,000,000 บาท และทำให้ศาลฎีกายกฟ้องในคดียักยอกทรัพย์มรดก
  • เป็นตัวแทนในการจัดการมรดกให้กับตระกูลนักธุรกิจใหญ่ตระกูลหนึ่งที่มีทรัพย์มรดกมูลค่านับพันล้านบาท