การบริการ

ลีกัล สปิริต เป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับกฎหมายด้านการทำธุรกรรมทางการค้า การระงับข้อพิพาทและการฟ้องคดี การให้บริการเกี่ยวกับทางทะเบียนขององค์กรธุรกิจ การประสานงานราชการ กฎหมายการลงทุนในประเทศ AEC ด้านการให้บริการคดีครอบครัวและมรดก และลูกความส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นที่จะให้บริการด้วยความมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดในทุก ๆ รายละเอียดของการทำงาน ทั้งนี้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเลือกการบริการตามหัวข้อด้านล่างนี้

แรงงาน

ลีกัล สปิริต ได้ให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการในเรื่องปัญหาทางด้านคดีแรงงานและการจัดการองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวกับการจัดการแรงงาน ทั้งในด้านการจัดทำระเบียบข้อบังคับ การเจรจากับลูกจ้าง รวมถึงการฟ้องร้องและต่อสู้คดีในคดีแรงงาน เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของลูกความของเราที่เป็นองค์กรธุรกิจที่มีพนักงานจำนวนมากให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุด

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
  • เป็นตัวแทนในการให้คำปรึกษาให้กับลูกความที่เป็นสหภาพแรงงานสายการบินชั้นนำของยุโรปสายการบินหนึ่งในการฟ้องร้องดำเนินคดีกับสายการบินนั้นในการผิดข้อบังคับการจ้าง