การบริการ

ลีกัล สปิริต เป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับกฎหมายด้านการทำธุรกรรมทางการค้า การระงับข้อพิพาทและการฟ้องคดี การให้บริการเกี่ยวกับทางทะเบียนขององค์กรธุรกิจ การประสานงานราชการ กฎหมายการลงทุนในประเทศ AEC ด้านการให้บริการคดีครอบครัวและมรดก และลูกความส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นที่จะให้บริการด้วยความมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสดในทุก ๆ รายละเอียดของการทำงาน ทั้งนี้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเลือกการบริการตามหัวข้อด้านล่างนี้

การระงับข้อพิพาทและการฟ้องร้องคดี

ลีกัล สปิริต เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการระงับข้อพิพาทและการฟ้องร้องคดีต่อศาล ทั้งในคดีเกี่ยวกับการฟ้องร้องทางธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ คดีปกครอง และคดีทางเงินซึ่งมีทุนทรัพย์เป็นมูลค่าหลักหมื่นล้านบาท รวมถึงการต่อสู้คดีและการอุทธรณ์ฎีกาคดีสำคัญหลายๆ คดี ซึ่งบริษัทได้ชนะในคดีเหล่านั้น รวมถึงการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ

เรามีทีมงานที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในการวางกลยุทธ์ และการกำหนดยุทธศาสตร์ในการต่อสู้คดีให้กับลูกความจนประสบความสำเร็จมาหลาย ๆ คดี อีกทั้งเรายังมีทีมงานที่มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ในการให้บริการกับลูกความต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
 • เป็นตัวแทนให้กับบริษัทสิ่งทอชั้นนำหนึ่งในสามของประเทศไทย ในการจัดทำอุทธรณ์ฎีกาในคดีแพ่งซึ่งทุนทรัพย์ในคดีมีมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท
 • เป็นตัวแทนในการจัดการมรดกให้กับข้าราชการระดับซี 11 ท่านหนึ่ง ซึ่งในคดีจัดการมรดกนั้นยังมีการฟ้องร้องคดีอาญา ซึ่งสามารถรักษาสิทธิในทรัพย์สินของลูกความเป็นมูลค่ากว่า 500,000,000 บาท และทำให้ศาลฎีกายกฟ้องในคดียักยอกทรัพย์มรดก
 • เป็นตัวแทนในการฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในย่านการค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีการฟ้องร้องเรื่องภารจำยอมรอบพื้นที่การค้า ซึ่งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาให้ชนะคดีทั้งสองศาล ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาคดีในชั้นฎีกา
 • เป็นตัวแทนด้านอสังหาริมทรัพย์ให้กับนักธุรกิจในคดีฟ้องร้องต่อศาลปกครองเพื่อเรียกร้องอสังหาริมทรัพย์ในย่านกลางใจเมือง ซึ่งทุนทรัพย์ในคดีมีมูลค่ากว่า 600,000,000 บาท
 • เป็นตัวแทนในคดีฟ้องขับไล่ผู้เช่าชาวต่างชาติออกจากที่พิพาทในที่ดินซึ่งมีมูลค่ากว่า 150,000,000 บาท ซึ่งในที่สุดได้ทำการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจนเป็นพอใจของทั้งสองฝ่าย
 • เป็นตัวแทนให้กับลูกความซึ่งเป็นบริษัทผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ซึ่งได้เข้าประมูลงานกับหน่วยงานของรัฐ โดยมีมูลค่าโครงการเป็นจำนวนเงิน 2,000,000,000 บาท ซึ่งได้ฟ้องคดีหน่วยงานของรัฐต่อศาลปกครองในกรณีที่ลูกความถูกหน่วยงานของรัฐออกคำสั่งทางปกครองมิชอบด้วยกฎหมาย และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ลูกความ
 • เป็นตัวแทนให้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์รวม 6 คน ที่ถูกผู้บริหารขององค์กรออกคำสั่งทางปกครองที่มิชอบด้วยกฎหมายจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ไม่ได้เลื่อนตำแหน่ง จนในที่สุดเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทั้ง 6 คน ได้รับแต่งตั้งและได้สิทธิตามกฎหมายและตามข้อเรียกร้องจนครบถ้วน
 • เป็นตัวแทนในการแก้ต่างให้กับนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นที่ถูกพนักงานอัยการฟ้องร้องเป็นคดีอาญาในคดีเกี่ยวกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดข้อพิพาทกับนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นด้วยกัน จนในที่สุดศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง และพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์
 • เป็นตัวแทนให้กับลูกความชาวอังกฤษซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารกองทัพของอังกฤษที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยในการฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครองเป็นคดีสิ่งแวดล้อมเรียกร้องให้บริษัทผลิตรถยนต์และผลิตไฟเบอร์กลาสขนาดใหญ่หยุดการปล่อยสารเคมีออกมาซึ่งมีผลต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง
 • เป็นตัวแทนให้กับลูกความที่เป็นบริษัทชั้นนำผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อดำเนินคดีเรียกร้องค่าสินค้าจากหน่วยงานรัฐบาลของประเทศแถบเอเชียใต้และดำเนินการในกระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
 • เป็นตัวแทนให้กับลูกความที่เป็นบริษัทผู้นำเข้าแร่ไทเทเนี่ยมจากประเทศจีนในการเจรจาไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนการฟ้องคดีต่อศาล ซึ่งในที่สุดได้ทำการ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจนเป็นพอใจของทั้งสองฝ่าย
 • เป็นตัวแทนให้กับลูกความในคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ในใจกลางกรุงเทพมหานครกับนักธุรกิจชาวฝรั่งเศส จนกระทั่งสามารถประนีประนอมยอมความกันได้จนเป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่าย
 • เป็นตัวแทนให้กับลูกความเพื่อดำเนินการเจรจากับบริษัทด้านการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา จนสามารถเจรจาระงับข้อพิพาทระหว่างกันได้
 • เป็นตัวแทนให้กับบริษัทประกอบธุรกิจพลังงานขนาดใหญ่ เพื่อดำเนินคดีในศาลการค้าระหว่างประเทศในคดีที่พิพาทเกี่ยวกับการผิดสัญญาทางการค้าบริษัทผู้ผลิตสินค้าในประเทศมาเลเซีย
 • เป็นตัวแทนให้กับข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 6 ท่าน ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้าย โดยฟ้องคดีผู้บริหารกระทรวงต่อศาลปกครองจนลูกความทั้ง 6 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายเพื่อรับตำแหน่งอย่างเป็นธรรมในที่สุด
 • เป็นตัวแทนให้กับนักธุรกิจชาวออสเตรเลียในการเจรจาและระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิและอำนาจในการปกครองบุตร การหย่า การแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา รวมถึงกรรมสิทธิ์ในรีสอร์ท และทรัพย์สินอื่นๆ ในประเทศไทย
 • เป็นตัวแทนในการต่อสู้คดีแพ่งเกี่ยวกับกรณีการกระทำผิดหน้าที่ของพนักงานในบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์โรงงานชั้นนำในประเทศไทย
 • เป็นตัวแทนของบริษัทในการดำเนินการต่อสู้คดีที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทระหว่างกรรมการของบริษัท และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทุนทรัพย์ในคดีมีมูลค่ากว่า 3 พันล้านบาท
 • เป็นตัวแทนในการเจรจาให้กับทางผู้เสียหายซึ่งได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์อันเนื่องมาจากคู่กรณี จนผู้เสียหายได้รับค่าชดเชยเต็มตามข้อเรียกร้อง
 • เป็นตัวแทนให้กับลูกความชาวไต้หวันในการร้องขอจัดการมรดก ซึ่งมีทรัพย์มรดกมูลค่าหลายล้านบาทอยู่ในประเทศไทยจนสำเร็จ
 • ฯลฯ