การบริการ

ลีกัล สปิริต เป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับกฎหมายด้านการทำธุรกรรมทางการค้า การระงับข้อพิพาทและการฟ้องคดี การให้บริการเกี่ยวกับทางทะเบียนขององค์กรธุรกิจ การประสานงานราชการ กฎหมายการลงทุนในประเทศ AEC ด้านการให้บริการคดีครอบครัวและมรดก และลูกความส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นที่จะให้บริการด้วยความมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสดในทุก ๆ รายละเอียดของการทำงาน ทั้งนี้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเลือกการบริการตามหัวข้อด้านล่างนี้

การให้บริการการเป็นที่ปรึกษาองค์กร

ลีกัล สปิริต เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับในการเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับองค์กรทางธุรกิจที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในประเทศไทย ซึ่งเรามีความใส่ใจและทุ่มเทในการบริการให้กับลูกความในทุกรายละเอียด อีกทั้ง เราให้บริการในด้านการดำเนินการขอใบอนุญาตต่างๆ การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนพาณิชย์ การดำเนินการทางภาษี การจัดการด้านการขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างชาติ และการเข้าเมือง รวมถึงการจัดทำข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
 • เป็นที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการให้แก่บริษัทชั้นนำด้านสื่อโฆษณาอันดับหนึ่งในสามของประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รับสัมปทานมาจากการรถไฟแห่งประเทศไทยในการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์และพื้นที่โฆษณา ในระบบขนส่งมวลชนที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ซึ่งทำให้การดำเนินการทางกฎหมายและด้านสัญญาและการระงับข้อพิพาทของลูกความประสบผลสำเร็จและเดินหน้าทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มูลค่าโครงการกว่า 1,000,000,000 บาท
 • เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์อันดับหนึ่งในห้าของประเทศไทย โดยให้คำปรึกษาด้านกฎระเบียบและการปฏิบัติตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ และการดำเนินการด้านเลขานุการในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี
 • เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าชั้นนำของประเทศไทยในการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย การตรวจร่างและจัดทำทำสัญญาทางการค้า การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายการลงทุน และการทำการค้าระหว่างประเทศ
 • เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำรายหนึ่งของประเทศไทย
 • เป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทจำหน่ายสินค้าแบรนด์ชั้นนำของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
 • เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทด้านการประชุมสื่อสารและการโทรคมนาคมอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำรายหนึ่งของประเทศไทย
 • เป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทผู้ผลิตสินค้าด้านสุขภาพชั้นนำของประเทศมาเลเซีย
 • เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทขายตรงระดับขั้นนำของประเทศเพื่อการลงทุนในประเทศกัมพูชา
 • เป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทผู้ผลิตเครื่องสำอางชั้นนำของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
 • เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยในการลงทุนการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 • เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับแบรนด์กาแฟชั้นนำของประเทศไทยในด้านการทำธุรกรรมด้านธุรกิจต่างๆ
 • เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำของประเทศไทย
 • เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทสัมปทานเหมืองแร่ชั้นนำเกี่ยวกับการลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับผู้ผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์โรงงานชั้นนำในประเทศไทย ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร และอรรถคดีต่างๆ
 • เป็นที่ปรึกษากฎหมายเอเจนซี่ทัวร์ท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศ ในด้านภาษีอากร
 • เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมงานขัดแต่งผิวเหล็กอันดับหนึ่งในห้าของทวีปยุโรปจากประเทศเยอรมัน
 • เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทจำหน่ายและนำเข้าส่งออก อาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงาม จากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
 • เป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำในประเทศในสหภาพยุโรปในด้านการลงทุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในประเทศไทย
 • ให้คำปรึกษาและดำเนินการทางทะเบียนในการควบรวมกิจการระหว่างบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทยในการเข้าควบรวมกิจการและดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนในการควบรวมกิจการโดยมีมูลค่าในการควบรวมกิจการหลายพันล้านบาทจนสำเร็จลุล่วง
 • ให้คำปรึกษาและดำเนินการในการเจรจาทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัทด้านสื่อโฆษณาชั้นนำของไทยซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์โดยมีมูลค่าการซื้อขายหุ้นกว่า 200 ล้านบาท จนสำเร็จลุล่วง
 • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจในการทำสัญญาร่วมทุนเพื่อประกอบกิจการผลิต จำหน่ายและนำเข้าอาหาร และวัตถุดิบจากประเทศญี่ปุ่น
 • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจในการทำสัญญาร่วมทุน ระหว่างบริษัทชั้นนำระหว่างประเทศสิงคโปร์และบริษัทชั้นนำของประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ของบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่น
 • ให้คำปรึกษาในการจดทะเบียนทางธุรกิจให้กับบริษัทชั้นนำของประเทศไทยที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต การขาย และการจัดจำหน่าย อาหาร และของหวาน
 • ให้คำปรึกษาในการจดทะเบียนทางธุรกิจให้กับบริษัทผู้ประกอบธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • ให้คำปรึกษาและติดต่อประสานงานในการดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจด้านพลังงานให้กับบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานของประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ให้คำปรึกษาและติดต่อประสานงานในการดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจด้านเวชภัณฑ์ให้กับบริษัทชั้นนำของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
 • ดำเนินการขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจพลังงานทางเลือกให้กับกับบริษัทผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของยุโรป
 • ให้บริการแก่ลูกความซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจรถยนต์ของประเทศญี่ปุ่นและของโลกในการทำใบอนุญาตทำงานและการขอวีซ่าให้แก่พนักงานผู้บริหาร รวมถึงครอบครัวของบุคคลดังกล่าวเหล่านั้น
 • ให้บริการแก่บริษัทผู้ประกอบธุรกิจด้านสุขภาพจากประเทศมาเลเซียการทำใบอนุญาตทำงานและการขอวีซ่าให้แก่พนักงานผู้บริหาร รวมถึงครอบครัวของบุคคลดังกล่าวเหล่านั้น
 • ให้คำปรึกษาและติดต่อประสานงานในการดำเนินการยื่นจดทะเบียนธุรกิจให้กับบริษัทเวชภัณฑ์ชั้นนำของประเทศไทย
 • ให้คำปรึกษา และติดต่อประสานงานในการดำเนินการยื่นขอรับความคุ้มครองทางด้านสิทธิบัตรให้กับบริษัทด้านออกแบบชั้นนำของประเทศไทย
 • ให้คำปรึกษา และติดต่อประสานงานในการดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในด้านเครื่องหมายการค้าให้กับบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำของประเทศไทย
 • ให้คำปรึกษา และติดต่อประสานงานในการดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจประมงให้กับบริษัทผู้ผลิตจำหน่ายอาหารทะเลแช่แข็งของประเทศไทย
 • เป็นตัวแทนในการบริหารจัดการและการเจรจาซื้อขายที่ดินมูลค่ากว่าหนึ่งพันล้านบาทที่ตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ต ของกลุ่มธุรกิจผู้ผลิตภาพยนตร์รายใหญ่ของประเทศไทย
 • เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทยในการพัฒนาพื้นที่โครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่
 • เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ในการเจรจากับชุมชนเพื่อดำเนินโครงการจัดสรรที่ดิน
 • เป็นตัวแทนในการจัดหาพื้นที่จำนวนหลายพันไร่เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อการวิจัยของสถาบันวิจัยสำคัญองค์กรหนึ่งของประเทศไทย
 • เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทผู้ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงเป็นตัวแทนของบริษัทในการเจรจาต่อรองซื้อขายที่ดินมูลค่าหลายร้อยล้านบาท
 • ฯลฯ