บุคลากร

ติดต่อ

นางสหัทธยา ใจสมุทร

ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ

ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ
 • ปริญญาโททางกฎหมาย สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ (เกียรตินิยมอันดับสอง), ยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟ เอ็กซีเตอร์, เมืองเอ็กซีเตอร์, ประเทศอังกฤษ

ความเชี่ยวชาญ:

 • การทำธุรกรรมทางการค้า, การลงทุนในประเทศไทย และ การลงทุนในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC), ทรัพย์สินทางปัญญา, การค้าระหว่างประเทศ, การจัดทำสัญญาทางธุรกิจ และสัญญาสัมปทานภาครัฐ, การควบรวมกิจการ, การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ

ประวัติการทำงานด้านสังคมและด้านวิชาการ:

 • กรรมการ บริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด, มกราคม 2550 ถึง ปัจจุบัน
 • กรรมการ บริษัท สำนักกฎหมาย ลีกัล สปิริต จำกัด มกราคม 2557 ถึง ปัจจุบัน
 • รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอ็มอี ลีกัล สปิริต จำกัด กรกฎาคม 2558 ถึง ปัจจุบัน
 • เหรัญญิกมูลนิธิอัศนี พลจันทร (นายผี), ตุลาคม 2545 ถึง ปัจจุบัน
 • วิทยากรรับเชิญในการประชุมสัมมนาวิชาการ “ADVANCED CONTRACTS RISK MANAGENT” หัวข้อการบรรยายเรื่อง "Strategies for Drafting Legally Effective Commercial Contracts" ซึ่งจัดโดย Ideal Forum, มิถุนายน 2559
 • วิทยากร รับเชิญในงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อเรื่อง “การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในแบรนด์และสินค้านวัตกรรม” จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(สนช.) มิถุนายน 2560
 • วิทยากรรับเชิญในงานสัมมนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สาขาวิชานิติศาสตร์ เรื่อง “ผลกระทบทางกฎหมายไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ซึ่งจัดขึ้นโดยสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, มิถุนายน 2557
 • วิทยากรรับเชิญในการประชุมสัมมนาวิชาการ หัวข้อการบรรยายเรื่อง "การเปิดประชาคมอาเซียนกับการเตรียมความพร้อมทางกฎหมาย " ซึ่งจัดโดยชมรมผู้ประกอบการอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัดระยอง, กันยายน 2556
 • อาจารย์และวิทยากรประจำรายการ “กฎหมายเพื่อประชาชน” ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ออกอากาศทางช่อง 11, พฤศจิกายน 2549 – 2550

สมาชิกภาพ:

 • สามัญสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • สามัญสมาชิกสภาทนายความ, สภาทนายความ

LANGUAGES:

  Thai (Native); English (Fluent)