บุคลากร

ติดต่อ

นายเฉลิมเกียรติ วจะสุวรรณ

ตำแหน่ง : ทนายความ

ประวัติการศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
    (เกรดเฉลี่ยอันดับที่ 1 ภาคปกติ)
  • ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ

ความเชี่ยวชาญ:

  • การระงับข้อพิพาท, ดำเนินอรรถคดี คดีอาญา, คดีแพ่ง, คดีปกครอง, คดีแรงงาน, คดีครอบครัวและคดีมรดก, การร่างสัญญาทางธุรกิจ

สมาชิกภาพ:

  • สามัญสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • สามัญสมาชิกสภาทนายความ, สภาทนายความ

LANGUAGES:

    Thai (Native); English