บุคลากร

ผู้บริหาร

นายยืนหยัด ใจสมุทร

ตำแหน่ง : ประธานที่ปรึกษา

นายเกียรติเกริกไกร ใจสมุทร

ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ

นางสหัทธยา ใจสมุทร

ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ

คณะทนายความ

นายกมล ตันจินวัฒนกุล

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา

นายธนาวุฒิ ท่าพระเจริญ

ตำแหน่ง : ทนายความ

นายบรรจง อารีจิตสุขสิริ

ตำแหน่ง : ทนายความ

นายนิติวัชญ์ ยุติธรรมวงษ์

ตำแหน่ง : ทนายความ

นายภัทร ไวยรัชพานิช

ตำแหน่ง : ทนายความ

นายวรุณเทพ รักชาติเจริญ

ตำแหน่ง : ทนายความ

นายณัฐพงค์ ทรายหมอ

ตำแหน่ง : ทนายความ

นางสาวอรอุมา สุขสี

ตำแหน่ง : ทนายความ

นางสาวสุธีรา ตยานันท์

ตำแหน่ง : ทนายความ

นายเฉลิมเกียรติ วจะสุวรรณ

ตำแหน่ง : ทนายความ

นางสาวศันสนีย์ วงศ์พิศาล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาด