ข่าวสารและสิ่งพิมพ์

2021-02-27

คุณเกียรติเกริกไกร ใจสมุทร กรรมการผู้จัดการบริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด เป็นเจ้าภาพร่วมในงานทอดผ้าป่าและหล่อพระสิวลี พระอรหันต์แห่งโชคลาภ

โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดวชิรธรรมาวาส
2021-02-19

คุณเกียรติเกริกไกร ใจสมุทร กรรมการผู้จัดการบริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด และ คุณสหัทธยา ใจสมุทร รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด ได้เข้าเฝ้า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
2020-10-11

คุณเกียรติเกริกไกร ใจสมุทร กรรมการผู้จัดการบริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด และ คุณสหัทธยา ใจสมุทร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด ร่วมทอดกฐิน ณ วัดวชิรธรรมาวาส หรือ วัดเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชานุสรณ์ 200 ปีรัชกาลที่ 4

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 คุณเกียรติเกริกไกร ใจสมุทร (ประธานคณะกรรมการ) คุณสหัทธยา ใจสมุทร (กรรมการ) ในการก่อสร้าง อุโบสถ
2020-09-17

คุณสหัทธยา ใจสมุทร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีกัล สปิริต จำกัดได้เป็นวิทยากรรับเชิญ ในงานอบรมหลักสูตร "สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ" จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

คุณสหัทธยา ใจสมุทร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด ได้เป็นวิทยากรรับเชิญ ในงานอบรมหลักสูตร "สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ" (Thai Overseas Investment Support Center)
            /     13