การลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ต่อยอดความสำเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) ที่ดำเนินมาตลอดกว่า 30 ปีที่ ซึ่งประเทศไทยนั้นเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อกับกลุ่มเศรษฐกิจเนื่องจากประเทศไทยอยู่กึ่งกลางระหว่างประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนามที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และเป็นจุดยุทธศาสตร์ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนในด้านการผลิต การค้า การส่งออกและการขนส่ง เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี การแปรรูปอาหาร เป็นต้น ดังนั้นประเทศไทยจึงเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดของการลงทุนในอาเซียน อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยแนวโน้มด้านอุตสาหกรรมทั่วโลกเริ่มเปลี่ยนทิศทางและเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ประเทศไทยต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเพื่อรองรับอุตสาหกรรมของโลกในอนาคต

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) จึงเกิดขึ้นมาโดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยที่มีรายได้ปานกลางพัฒนาการไปเป็นประเทศที่มีรายได้สูง จากประเทศเกษตรกรรมพัฒนาไปสู่ประเทศแห่งอุตสาหกรรม ด้วยการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เน้นการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค การท่องเที่ยว ธุรกิจ และเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพื้นที่เป้าหมาย 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตอุตสาหกรรมสำคัญอันดับต้น ๆ ของประเทศที่รายล้อมไปด้วยโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สนามบิน รวมถึงมีท่าเรือที่มีตู้สินค้าผ่านมากที่สุดเป็นอันดับที่ 22 ของโลก ดังนั้น รัฐบาลจึงได้เร่งผลักดันโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้เกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นด้านเศรษฐกิจและการลงทุน เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศไทยให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โดยการลงทุนในระยะ 5 ปี แรก ในระหว่างปี พ.ศ.2560-2563 โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จะมุ้งเน้นในเรื่องการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนเพื่อสนับสนุน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ภายใต้กรอบการลงทุนร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน อันประกอบไปด้วย 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพที่จะต่อยอดได้ (First S-curve) ได้แก่ ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และ การแปรรูปอาหาร และ 5 อุตสาหกรรมในอนาคต (New-S-curve) ได้แก่ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิตอล และ การแพทย์ครบวงจร เพื่อส่งเสริมให้มีการลงทุนภายในประเทศโดยนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

จุดประสงค์สำคัญของรัฐบาลในการเร่งพัฒนาต่อยอดโครงการนี้ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก็เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น โดยรัฐบาลได้ออกกฎหมายสำคัญ 3 ฉบับ คือ การแก้ไขพ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน พ.ร.บ.กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และพ.ร.บ.พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อที่จะเน้นไปที่ความคล่องตัวในการลงทุนของเอกชนและเพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อจูงใจในการลงทุน โดยบริเวณพื้นที่ทั้งหมดใน 3 จังหวัดนั้นจะถูกแบ่งประมาณ 10 โซน แต่ละโซนก็จะได้รับสิทธิพิเศษที่แตกต่างกันไปจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี เช่น เขตเมืองการบินภาคตะวันออกจะได้รับการยกเว้นภาษีสูงสุด 8 ปี และลดหย่อนภาษีนิติบุคคล 50% เพิ่มอีก 5 ปี เขตส่งเสริมเพื่อกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือเขตอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ได้ลดหย่อนภาษีนิติบุคคล 50% เพิ่มอีก 5 ปี และสิทธิประโยชน์ด้านอื่นๆที่ไม่ใช่ภาษี เช่น สิทธิการทำงานของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ 3 จังหวัดโดยไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงานแล้วให้ครอบคลุมไปถึงครอบครัวที่ติดตามมาอาศัยอยู่ด้วย รวมทั้งสิทธิคนต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสิทธิการซื้ออาคารชุดของต่างชาติได้ 100% เต็ม เป็นต้น

จากสิทธิพิเศษดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการส่งเสริมการลงทุนของไทยมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเพราะการให้สิทธิประโยชน์ของ BOI มีความยืดหยุ่นและเฉพาะเจาะจง กล่าวคือนักลงทุนสามารถเสนอโครงการลงทุน เพื่อให้คณะกรรมการที่มีอำนาจตามพ.ร.บ.แต่ละฉบับ พิจารณาเห็นชอบและกำหนดขอบเขตของสิทธิประโยชน์ในการลงทุนเป็นรายโครงการไป ซึ่งสิทธิประโยชน์ดังกล่าวนี้จะเป็นผลดีต่อนักลงทุนในขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือในการดึงดูดการลงทุนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว

บริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสถานการณ์เศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน ดังนั้นเราได้ทำการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของทีมงานในบริษัทเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หลักเกณฑ์ในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน รายละเอียดประเภทกิจการ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะให้บริการทางด้านกฎหมายแก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนผู้ที่สนใจเข้ามาลงทุนว่าจะได้รับประโยชน์อย่างสูงที่สุดจากการได้รับบริการการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายและการลงทุนที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน