เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด เป็นสำนักงานกฎหมายที่มีความเป็นพลวัตรที่มุ่งจะให้บริการทางด้านกฎหมายโดยยึดถือการเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมายจากลูกความอย่างใกล้ชิด และมุ่งมั่นที่จะปกป้องดูแลผลประโยชน์และให้คำแนะนำทางกฎหมายด้วยบุคคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพให้กับลูกความทุกท่านอย่างเต็มกำลังความสามารถ ซึ่งความใส่ใจและความทุ่มเทให้กับงานทุกเรื่องถือเป็นหัวใจสำคัญของการให้บริการของบริษัท

ด้วยพลวัตรของการดำเนินธุรกิจในทุกวันนี้ บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะให้บริการแก่ลูกความของบริษัทในทุกด้าน ด้วยบุคคลากรที่มากประสบการณ์ผสมผสานกับความรู้และความมุ่งมั่นตั้งใจของนักกฎหมายสายเลือดใหม่ บริษัทจึงมีความพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและให้บริการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับงานด้านการดำเนินคดีทางศาล การระงับข้อพิพาท และการให้คำปรึกษาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทุกประเภทให้แก่ลูกความชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งในด้านการค้าการลงทุนในประเทศ, การควบรวมกิจการ การค้าระหว่างประเทศ, ความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา,การลงทุนในด้านพลังงาน, การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ และการระงับข้อพิพาทในทางศาลต่างๆ หรือโดยกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ เป็นต้น

จากการที่ประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนจะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะทำให้สังคมไทยไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่จะอยู่ร่วมกับสังคมชาติสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นประชาคม และก่อให้เกิดผลที่ตามมาคือ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ซึ่งการขยายตัวนี้เอง บริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด จึงได้มุ่งเน้นบริการทางด้านกฎหมายทั้งภายในประเทศไทยและภายในประชาคมอาเซียนด้วยเช่นกัน

ในขณะเดียวกันทางบริษัทก็ได้มุ่งเน้นความมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพื่อให้สังคมอยู่อย่างผาสุกอย่างเป็นสังคมไทย ในการร่วมกันอย่างเป็นประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้หลักนิติธรรม (Rule of Law) และความยุติธรรมตามกฎหมาย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

Vision

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมายของไทยในระดับแนวหน้าของประเทศ ซึ่งเป็นที่ ยอมรับในเรื่องความสามารถและคุณธรรม ตลอดจนเป็นองค์กรที่มีส่วน ร่วมในการสร้างความเป็นธรรมในสังคม

พันธกิจ

ทำให้การให้บริการทางกฎหมาย เป็นเรื่องของความ
เหมาะสมและดีงามเสมอ

Mission
Values

ค่านิยม

การมีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ไว้วางใจได้เสมอ